Πολιτική Απορρήτου

Tης Εταιρείας ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε

Έδρα:  Σωκράτους 3, Κηφισίας Τ.Κ 14561
Υποκ/μα: Τραχώνων 3, Άλιμος Τ.Κ 17456

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια συμμόρφωσης του με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679) και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ή με τη προσκόμιση εγγράφων κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας είναι το ΙΚΤΕΟ  Λεωφόρου Βουλιαγμένης Α.Ε., το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως «ΙΚΤΕΟ».

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη, θεμιτή και διαφανής («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), 

β) Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) Τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

 

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ΙΚΤΕΟ

Δεδομένα Ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ.

Δεδομένα Επικοινωνίας: τηλέφωνο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στοιχεία αυτοκινήτου: αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου σύμφωνα με τα συνοδευόμενα έγγραφα του οχήματος και τα αποθηκευμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και β) το ιστορικό τεχνικών ελέγχων του οχήματος, όπως υπάρχει αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων του ΚΤΕΟ και του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.

 

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

Το ΙΚΤΕΟ εκτός από την προσωπική επαφή του με τους πελάτες και προμηθευτές, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και μέσω της ιστοσελίδας του με την χρήση της υπηρεσίας «online ραντεβού» καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το info@lvkteo.gr.

Επιπρόσθετα, με την αποδοχή της χρήση cookies (*) ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα στοιχεία όπως τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους πάροχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, μπορούμε να αποθηκεύουμε διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις κατά την πλοήγηση σας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον ιστότοπο μας. Ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies.

 

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Το ΙΚΤΕΟ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την εκτέλεση του τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ενημέρωση για τον επόμενο τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας.

Το ΙΚΤΕΟ εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική.

 

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω, στηριζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Συγκατάθεση

Η επεξεργασία των προσωπικών γίνεται με την ελεύθερη, ρητή και έγγραφη ή τηλεφωνική συγκατάθεση σας και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

■    Έννομες υποχρεώσεις

Όταν απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις ή για σκοπούς έννομων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Το ΙΚΤΕΟ διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε και πάντοτε εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με :

α) Το προσωπικό του ΙΚΤΕΟ, το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

β) Εξωτερικούς συνεργάτες – παρόχους υπηρεσιών στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα διαχείρισης, συντήρησης ή/και αναβάθμισης του λογισμικού μηχανογράφησης του ΙΚΤΕΟ για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών, οι οποίοι δεσμεύονται ως προς την τήρηση της ασφάλειας των δεδομένων και της εμπιστευτικότητας αυτών από σχετικές έγγραφες συμβάσεις.

γ) Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουν γνώση των δεδομένων σας και τα ακόλουθα πρόσωπα:

δ) Στοιχεία του ελέγχου και σχετικά έγγραφα του οχήματος, του ιδιοκτήτη ή του προσκομίζοντα του οχήματος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε περίπτωση που ζητηθούν.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

  • Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. 
  • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
  • Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει.
  • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε.

 

Ποιος ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση  κατ’ ελάχιστον για όλο το διάστημα που υπάρχει νομική υποχρέωση που απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα αρχεία των ελέγχων σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο είτε για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει το ΙΚΤΕΟ για την προάσπιση δικαιωμάτων του όπως κανονιστικές ή δικαστικές έρευνες πριν τα καταστρέψουμε. 

 

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα 

Σε περίπτωση ενδεχόμενης διαβίβασης δεδομένων σας σε τρίτη χώρα, το ΙΚΤΕΟ έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

Κυριότητα Προϊόντων – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κλπ., αποτελούν ιδιοκτησία μας στα οποία έχουμε πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των υπηρεσιών μας ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

 

Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε ή συμπληρώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, η οποία θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.

 

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 210-6475600
E-mail: complaints@dpa.gr

 

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση: 

Τραχώνων 3
Τ.Κ.17456
Άλιμος
Τ:+302109966677
E-mail: dpo@lvkteo.gr

 

(*)  Χρήση Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, στο tablet και στο κινητό σας τηλέφωνο, και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε. Κάθε cookie περιέχει πληροφορίες, όπως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται, τη διάρκεια ζωής του, και μια τιμή, που είναι συνήθως γράμματα και αριθμοί. Τα cookies μάς επιτρέπουν να αποθηκεύουμε διάφορες ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτιμήσεις κατά την πλοήγηση σας ή αν έχετε επισκεφθεί ξανά τον Ιστότοπο μας. 

Εκτός από των δικό μας ιστότοπο χρησιμοποιούμε και 3rd Party Services όπως είναι το Google Analytics & adWords. 

        Google Analytics Cookies: χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και προβολή στατιστικών δεδομένων από τη Google όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες, πόσες φορές έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο, όσο χρόνο μένουν στον ιστότοπο και από ποιον ιστότοπο κατευθύνθηκαν στην δική μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.

        adWords: είναι μια υπηρεσία για να προσφέρουμε στοχευμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε, απορρίψετε ή να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα πρόγραμμα περιήγησης θέλει να αποθηκεύσει ένα αρχείο cookie στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο http://www.aboutcookies.org.